Toptalent

Toptalenten op Spinoza20first

Steeds vaker komen leerlingen en hun ouders ons vragen om extra verlof vanwege activiteiten in het kader van sport, muziek en dans. Wij willen, zeker in het kader van ons speerpunt maatwerk, hier graag ruimte voor bieden, maar tegelijkertijd ook de kaders aangeven waarbinnen dit mogelijk is.

Wat zijn bij ons toptalenten die voor maatwerk in aanmerking komen ? Op het Spinoza20first onderscheiden we verschillende gebieden waarin een leerling een toptalent kan zijn:

● Sport

● Muziek

● Dans

● Theater

● Zang

Een leerling is een toptalent op sportgebied als hij of zij een LOOT-status of NOC-NSF status heeft, of zich op landelijk niveau heeft gekwalificeerd/aan de nationale selectie deelneemt en/of aan internationale wedstrijden deelneemt.

Bij muziek en dans spreken wij van een toptalent als de leerling deelneemt aan een gestructureerde hbo of gelijkwaardige vooropleiding op het gebied van muziek of dans. Voorbeelden hiervan zijn het conservatorium, dansopleiding Lucia Marthas of de Nationale Balletacademie.

De leerlingen die hierboven beschreven zijn als toptalent, komen in aanmerking voor extra verlof voor activiteiten in het kader van de ontwikkeling van hun talent of andere aanpassingen die verder beschreven worden. Dit betekent in de onderbouw dat leerlingen verlof krijgen en dat het schoolprogramma, indien nodig en mogelijk, samen met de leerling individueel aangepast wordt. We vragen hier wel een grote mate van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en initiatief van de leerling, niet ongewoon op een Daltonschool!

Mogelijkheden op school

Op het moment dat een leerling een toptalent is, kunnen wij in de onderbouw en in de bovenbouw, onder bepaalde voorwaarden, de volgende vrijstellingen en aanpassingen toestaan:

● Trainingen buiten school;

● Vrijstelling van lessen voor training, per dagdeel (geen losse uren). Een dagdeel bestaat uit ongeveer

drie lesuren. Het maximum van de te missen dagdelen per week is vijf, mits de schoolresultaten voldoende zijn;

● Individueel inhaalprogramma voor werk en toetsen in samenspraak met de coach, leerling, afdelingsleider en experts;

● Individuele uitroostering;

● Extra begeleiding door de coach in het maken van afspraken, een planning, en contact met ouders en begeleiders.

De afspraken en het aangepaste onderwijsprogramma worden door de coach in een plan van aanpak vastgelegd. Gedurende het schooljaar wordt, tijdens de leerlingbesprekingen en in gesprekken met ouders, het plan van aanpak geëvalueerd en eventueel bijgesteld.

Hoe kan ik mijn kind aanmelden als Toptalent?

U stuurt de volgende gegevens aan administratie@spinoza20first.nl:

● ingevuld formulier;

● overzicht van op dat moment bekende data van trainingen, trainingskampen, wedstrijden e.d.;

● schriftelijk bewijs, bijvoorbeeld een uitnodiging, informatiebrief, of bevestiging van plaatsing;

Vervolgens vragen wij de coördinator Toptalent, Joram van Gurp, om erop toe te zien dat uw kind samen met de coach een plan van aanpak opstelt voor het inhalen van de gemiste lessen. Wanneer ouders, coach en leerling het formulier ondertekend hebben én de afdelingsleider het dossier heeft goedgekeurd, ontvangt u hiervan een bevestiging van de administratie.