Ouderbijdrage

Financiën

Alle scholen voor het voorgezet onderwijs ontvangen subsidie van het ministerie van OC&W. Deze subsidie is bedoeld voor het betalen van salarissen en exploitatiekosten. Het is daarmee net genoeg om de zogenaamde kernactiviteiten te verzorgen, dat wil zeggen om kaal onderwijs te verzorgen en daarmee aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is helaas niet toereikend om kwaliteit te bieden en echt aantrekkelijk onderwijs te verzorgen. Zo is het zonder een ouderbijdrage voor scholen onmogelijk om excursies te organiseren, een mediatheek te faciliteren, buitenlandse reizen te ondernemen, muziek­ en toneelvoorstellingen te maken.

Wij vragen – net als alle scholen in Nederland – per leerling een financiële bijdrage om die extra kosten te dekken. Voor dit schooljaar is de standaard ouderbijdrage – met instemming van de ouderraad – vastgesteld op € 170 per leerling. Dit bedrag is bestemd voor zaken die buiten de kernactiviteiten vallen, zoals:

  • materiaal voor examens, leerling­pasjes en cultuurkaart,

  • huur van de kluisjes,

  • attributen voor toneel, muziek, musical en dansuitvoeringen,

  • extra benodigdheden voor de lessen tekenen,

  • boeken, naslagwerken, computers, dvd’s, beamers en camera’s,

  • buitenschoolse activiteiten, klassenfeestjes en sportactiviteiten.

Alle ouders en verzorgers worden bij aanvang van het schooljaar per e-­mail benaderd met het verzoek om deze bijdrage te voldoen. Daarbij worden verschillende mogelijkheden voorgelegd wat betreft de betaalwijze. Leerlingen waarvoor te laat of slechts gedeeltelijk is betaald, kunnen worden uitgesloten van bepaalde activiteiten of voorzieningen.

Buitenlandse reizen, uitwisselingen en diverse excursies worden niet uit die standaard ouderbijdrage bekostigd. De kosten hiervan zijn heel verschillend en worden apart in rekening gebracht.

De school legt jaarlijks in de jaarrekening verantwoording af over de wijze waarop de ouderbijdrage is besteed.

Schoolboeken

Als gevolg van de wet op de ‘gratis schoolboeken’ zullen, binnen het beschikbare budget van het rijk, de leermiddelen door de school verstrekt worden. In dit schooljaar wordt de samenwerking met Van Dijk Educatie wat betreft de schoolboeken voortgezet. School vraagt de licenties voor de leermiddelen aan en verstrekt deze door middel van het leerlingvolgsysteem Magister.