Schoolfonds

Studiefinanciering

In bepaalde situaties - indien het inkomen van de ouders niet toereikend is - kan een beroep gedaan worden op de studiefinanciering. Via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het Ministerie van OC&W kunt u voor kinderen tot 18 jaar een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen. Kijk op de website voor meer informatie. U kunt ook het service-kantoor bezoeken: Ottho Heldringstraat 5, 1066 AZ Amsterdam.


Noodfonds

Het noodfonds verleent financiële ondersteuning als een leerling door financiële problemen niet aan een schoolreis, excursie of uitwisseling kan deelnemen. Die hulp bestaat uit een lening of een schenking. In beginsel is dit alleen bedoeld voor situaties wanneer het gezinsinkomen onder het minimumloon ligt.

De aanvraag dient minimaal 4 weken tevoren te worden ingediend, schriftelijk en gericht aan ‘Het Noodfonds’ t.a.v. de rector.

In de aanvraag moet duidelijk staan:

  1. voor welk doel de aanvraag wordt ingediend (bijvoorbeeld ondersteuning van een excursie naar het buitenland),

  2. de hoogte van de gevraagde bijdrage

  3. of het een lening betreft of een schenking

  4. en - in geval van een lening - in welke termijnen terugbetaling plaatsvindt

  5. een opgave van het gezinsinkomen van het voorgaande jaar

  6. een opgave van het gezinsinkomen van de afgelopen maand

  7. u dient bewijsstukken mee te sturen

De stichting krijgt haar inkomsten uit bijdragen van donateurs en rente op kapitaal.

Indien u ook een bijdrage wilt leveren, kunt u een bedrag overmaken op

NL54 ABNA 04 13 776 174 t.n.v. Spinoza Lyceum o.v.v. Noodfonds te Amsterdam.